سطوح کاربری در چنج کن به چه صورت است؟ – Page 2 – راهنمای چنج کن

سطوح کاربری در چنج کن به چه صورت است؟

سطح کاربری هر کاربر با توجه به حجم معامله خود در سی روز گذشته و موجودی رمزارزی‌اش در هر 24 ساعت به صورت زیر تعیین می‌شود.

 

سطح کاربری حجم معامله موجودی رمزارزی سقف برداشت روزانه ریالی سقف برداشت روزانه رمزارز سقف برداشت روزانه سقف برداشت ماهانه
سطح 1 کمتر از 1,000,000,000 تومان کمتر از 100,000,000 تومان 100,000,000 تومان 100,000,000 تومان 100,000,000 تومان 500,000,000 تومان
سطح 2 کمتر از 2,000,000,000 تومان کمتر از 300,000,000 تومان 100,000,000 تومان 200,000,000 تومان 300,000,000 تومان 2,000,000,000 تومان
سطح 3 کمتر از 5,000,000,000 تومان کمتر از 1,000,000,000 تومان 300,000,000 تومان 500,000,000 تومان 500,000,000 تومان 5,000,000,000 تومان
سطح 4 بیشتر از 5,000,000,000 تومان بیشتر از 1,000,000,000 تومان 600,000,000 تومان 1,000,000,000 تومان 1,000,000,000 تومان 15,000,000,000 تومان

 

حجم معامله در 30 روز گذشته و موجودی رمزارزی تمام کاربران راس ساعت 24 هر شب محاسبه و بروزرسانی می‌شود.

بدیهی است که کاربرانی که احراز هویت نشده باشند امکان برداشت ریالی نخواهند داشت.

در صورتی که کاربری به سقف محدودیت برداشت ماهانه خود رسیده باشد با هماهنگی پشتیبانی و ارسال مدارک احراز محل سکونت (سند، قبوض خدماتی دارای آدرس و…) می‌تواند یک سطح کاربری ارتقا پیدا کند.

مطالب مرتبط